Promocja jesień 2018

Ogólne Warunki Sprzedaży
6 lutego 2018
Pokaż wszystkie

Version
Download 30
Total Views 170
Stock
File Size 299.03 KB
File Type pdf
Create Date 10 października 2018
Last Updated 10 października 2018
Download

Doboszowice, dnia 09 października 2018r.

TESM sp. z o.o. sp.k.

z siedzibą w Doboszowicach 171

57-230 Kamieniec Ząbkowicki,

NIP: 8822035997, REGON: 020518141

 

REGULAMIN PROMOCJI

JESIEŃ 2018

Niniejszy Regulamin Promocji stanowi dokument określający zasady, zakres i warunki Promocji adresowanej do klientów TESM sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Doboszowicach w zakresie produktów z programu „Gnejsy.pl”.

 • 1

Organizator Promocji

 1. Organizatorem Promocji jest TESM sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Doboszowicach wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691226, NIP: 8822035997, REGON: 020518141, www.tesm.pl, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Wszelkich informacji dotyczących Promocji udzielają za pośrednictwem poczty elektronicznej Regionalni Kierownicy Sprzedaży Organizatora. Zapytania należy przesyłać na adres e-mail właściwego terenowo Kierownika Sprzedaży:
 3. lukasz.rydzon@tesm.pl – woj.: śląskie, małopolskie, podkarpackie,
 4. natalia.ceglarz@tesm.pl – woj.: opolskie, dolnośląskie;
 5. szczepan.mochocki@tesm.pl – woj.: mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie.
 6.  lukasz.nowak@tesm.pl – woj.: kujawsko-pomorskie, łódzkie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;
 7. tomasz.czerny@tesm.pl – woj.: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie.

W temacie e-maila należy wpisać „Promocja Jesień 2018”.

 • 2

Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja organizowana jest dla klientów instytucjonalnych z branży ogrodniczo-budowlanej i im pokrewnych dokonujących zakupów w programie „Gnejsy.pl„ w okresie od.10.10.2018r. do 11.2018r.
 2. Do udziału w Promocji uprawnione są podmioty, które w momencie składania zamówienia nie zalegają z płatnościami na rzecz TESM sp. z o.o. sp.k.
 • 3

Zasady Promocji

 1. Każdy klient, o jakim mowa w § 2, dokonując  zakupów w okresie trwania promocji w programie „Gnejsy.pl” otrzymuje bon promocyjny na następny zakup produktów w z programu „Gnejsy.pl”:

-za jednorazowy zakup za minimum 5 000 zł/ netto bon wartości 400 zł netto.

-za jednorazowy zakup za minimum 10 000 zł/netto bon wartości 900 zł netto.

-za jednorazowy zakup za minimum 20 000 zł/netto bon wartości 2 200 zł netto.

Bony promocyjne nie łączą się.

 1. Należny bon (wzór załącznik nr1) określony w punkcie powyższym zostanie opatrzony indywidualnym numerem, potwierdzony przez osobę uprawnioną i wydany wraz z fakturą dokumentującą sprzedaż.
 2. Osobami uprawnionymi do potwierdzenia bonów promocyjnych są:
 3. Renata Herbowska b) Marta Biel
 4. Realizacja bonu jest możliwa pod warunkiem całkowitego odbioru zakupionych produktów których to zakup uprawniał do nabycia bonu.
 5. Fizyczna realizacja bonu polega na dokonaniu jednorazowego odpisu kwoty stanowiącej wartość bonu od wartości najbliższej kolejnej  wystawionej faktury za zakup produktów z programu „Gnejsy.pl” o wartości przekraczającej wartość bona.
 6. W przypadku zakupów o większej wartości (min. 10 000 zł) Organizator przewiduje możliwość pozostawienia części zakupionego asortymentu w bezpłatnym depozycie u Organizatora.
 7. Organizator dopuszcza możliwość skorzystania z promocji przez klientów zagranicznych. W takim przypadku rozliczenia dokonywane są według aktualnego średniego kursu euro w NBP z przed dnia wystawienia faktury.
 8. Maksymalny okres bezpłatnego depozytu wynosi 30 dni kalendarzowych.
 9. W przypadku braku odbioru pozostawionego asortymentu z depozytu w czasie określonym w pkt.8 bon promocyjny traci wartość, a organizator jest uprawniony do płatnego depozytu.
 10. Przy odbiorach materiału z depozytu nie ma możliwości dokonywania zmian w asortymencie, mogą być dokonywane jedynie minimalne zmiany ilościowe regulowane pojemnością środków transportu.
 • 4

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.
 3. Każdemu uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich kontroli, poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przekazania Nagród, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Promocji.
 5. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie Promocji.

 

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu Promocji.
 2. Wszelkie reklamacje z tytułu Promocji, mogą być składane na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1. niniejszego Regulaminu Promocji, przez cały czas trwania Promocji, ale nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika Promocji, a także ewentualne żądania oraz ich szczegółowe uzasadnienie.
 4. Organizator, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku, wskazując uzasadnienie swojej decyzji.
 5. Skorzystanie z warunków niniejszej promocji wyklucza skorzystanie z innych promocji organizowanych przez Organizatora.
 6. Niniejszy Regulamin Promocji podlega prawu polskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *