Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TESM sp. o.o. sp. k. z siedzibą
  w Doboszowicach 171, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: marta.biel@tesm.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),
 • udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w korespondencji kierowanej do Firmy,
 • realizacji zamówień składanych za pomocą formularzy zamówień,
 • w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. wysyłania treści o charakterze marketingowym).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:
 • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,
 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi kadrowo-księgowe,
 • kancelarii prawnej obsługującej Firmę.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa,
  w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia wynikającego z Kodeksu cywilnego.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
  w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach – dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.