Tytuł projektu: Technologia wykorzystania odpadów wydobywczych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszowice 1
Okres realizacji: 2018 – 2020
Całkowita wartość projektu: 6 108 529,05 zł
Kierownik Projektu: dr inż. Andrzej Pomorski
Poltegor-Instytut

Kontakt: nr tel. +48 71 34 88 164
e-mail: andrzej.pomorski@igo.wroc.pldr inż. Adam Bajcar
Poltegor-Instytut

Kontakt: nr tel. +48 71 34 88 208
e-mail: adam.bajcar@igo.wroc.pl
Konsorcjum: „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław
TESM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Opis Projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii pozyskiwania nowych produktów z odpadów wydobywczych powstających przy eksploatacji złoża gnejsu na kruszywo.
Jest to krok w kierunku bezodpadowej technologii eksploatacji złoża gnejsu wraz z zagospodarowaniem dotychczas zgromadzonych odpadów wydobywczych zakładu górniczego Doboszowice 1. Realizacja polega na wdrożeniu zarówno technologii selektywnej eksploatacji złoża w wyrobisku jak i zastosowaniu mechanicznej przeróbki wydobytego gnejsu z procesem wzajemnej dezintegracji ziaren odpadu skalnego, będących konglomeratami wrostków i zrostków minerałów skałotwórczych gnejsu laminowanego i oczkowego.
Technologia dotyczy operacji rozdzielania ziaren skaleniowych i kwarcowych od femicznych i wydzielania glinokrzemianów. Dwa pierwsze stanowią surowiec skaleniowy a minerały femiczne będą składnikiem w produkcji polepszacza glebowego. Podczas realizacji projektu prowadzone będą następujące działania obejmujące:

  • zdobycie nowej wiedzy o kopalinie,
  • badania odpadu z produkcji grysów i kamieni ozdobnych, określające jego właściwości fizyko-chemiczne,
  • wykonanie badań próbek odpadów i ustalenie ich właściwości przeróbczych w tym także na urządzeniach przemysłowych,
  • badania technologiczne na wybudowanym węźle rozdrabniania, odpadu ustalające parametry procesu rozdrabniania, które spowodują rozdział zrośniętych ziaren minerałów,
  • wykonanie prób przeróbki odpadu dla określenia możliwości wytwarzania produktów skaleniowych i komponentów do polepszacza glebowego.

Wiedza ta będzie wykorzystana przy weryfikacji przydatności produktów skaleniowych oraz przy projekcie i budowie demonstracyjnej linii badawczej. Linia będzie wkomponowana w istniejący układ przeróbczy produkujący grysy. Rozbudowa układu pozwoli na wytworzenie nowych produktów o wyższej wartości handlowej oraz zagospodarowanie już istniejących odpadów. Potencjalnymi odbiorcami nowych, innowacyjnych produktów będą wytwórcy ceramiki i szkła i rolnictwo.